dokumenty i kalkulator

Usługi księgowe

W zakresie oferowanych przez nas usług biura rachunkowego znajduje się:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, która obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością; przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i wykorzystuje w działalności gospodarczej środki trwałe, jest zobowiązany do jej prowadzenia, gdyż jest to niezbędne do zaliczania amortyzacji w koszty działalności;
  • prowadzenie karty podatkowej to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w aktualnym systemie podatkowym; przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i nie zależy od wysokości dochodów;
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów, która jest najczęściej wybieraną formą ewidencji przez małych przedsiębiorców i ewidencjonuje się w niej osiągnięte w działalności przychody i poniesione koszty;
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych, które są najważniejszymi raportami jednostki gospodarczej i sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w inny - przewidziany ustawą - w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  • roczne rozliczanie działalności polegające na rozliczeniu uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej oraz tych osiągniętych poza nią;
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego jako uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, kiedy to stawka podatku ustalana jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, a jego wysokość w oparciu o osiągnięte przychody, natomiast wartości przychodów nie pomniejsza się o poniesione koszty.